От 27.10.2016 год. Фондация ЕКИП предоставя услуги за ранно детско развитие по проект Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ BG05M9OP001-2.004-0001-C01 „Услуги за ранно детско развитие“, безвъзмездно финансиран по оперативна „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по обособени позиции:

1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“

2. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

 

Основна цел на работата ни е:

– превенция на социалното изключване в община Бургас, намаляване на бедността сред децата чрез предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители;

– подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето на деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.

Изпълнението обхваща период от 30 месеца и включва цялата необходима подкрепа за настоящи и бъдещи родители и децата им, за да се гарантира правото на живот, закрила, пълноценно възпитание и развитие на всяко дете, преодоляване на социалната изключеност и бедността. Обхваща богат спектър от интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи в т.ч. бременни жени, майки на бебета, родители и членове на семейството..

Чрез психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи/настоящи родители целим формиране и развитие на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите, разширяване на личната им перспектива и подкрепа.

Заложените дейности се базират на идеята за относителната универсалност в закономерностите на детското развитие, като едновременно с това се отчитат индивидуалните различия между децата. Дейностите надграждат предишния ни опит за работа в Общностния център за ранно детско развитие в гр. Бургас през 2015год., взимайки предвид научените уроци и наблюдаваните тенденции. Те формират ключовата задача на мултдисциплинарния екип, а именно – промяната на отношението към детето от страна на родителя, овладяването на подходящи поведенчески модели за възпитание, отглеждане и грижа, подкрепата в предучилищната подготовка и осигуряване на възможности за ранно учене още от раждането и след това в предучилищна възраст.

В подкрепа на осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ Подцели:

• редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата;

• превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст;

• достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;

• осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.

С цел подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето на деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители предвиждаме редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават; осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, информиране и консултиране и т.н.