Име на проект : Предоставяне на услуги в комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Сливен и община Русе

Обхват на проекта : Община Сливен,

Начало на проекта(месец/година) : 07/2005

Край на проекта(месец/година) : 06/2006

Бюджет : 300000 евро

донор : Заем от Световна банка 4596-BUL

Партньори : Международни социални служби, Асоциация “ОЗОН”, Фондация “ Инициатива Съпричастност”, Асоциация “Дете и пространство”

Целева група :

Деца и техните семейства от община Сливен

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Основна цел на проектите е подобряване благосъстоянието на децата в РБългария и съблюдаване спазването на правата на детето чрез укрепване на системата за закрила на детето и деинституционализация на децата, настанени в специализирани институции. Реформирането на системата за закрила на детето чрез предлагане на услуги, базирани в общността, е ключов фактор за регулиране притока на деца в специализирани институции, повишаване качеството и разнообразяване спектъра на услугите, изграждане на мрежа от алтернативни форми на грижа и оказване на подкрепа за децата и младежите, с оглед подготовката им за независим живот и пълноценната им интеграция в обществото. Конкретната цел, която си поставят настоящите проект, е да развие новосъздадените Комплекси за социални услуги за деца и семейства в общините чрез предоставяне на социални услуги в изградените към тях Център за обществена подкрепа, Звено “Майка и бебе” и Център за работа с деца на улицата, които да подкрепят и подпомогнат семействата в грижите за децата им, да повишат капацитета на семейството, да съдействат за развиване на родителските умения и този начин да предотвратят изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции, както и да окажат съдействие при реинтеграцията на деца и младежи в техните семейства и да развият в тях социални и професионални умения да успешната им интеграция в обществото. Преките бенефициенти са тази част от целевата група, която ще бъде ползвател на услугите в Комплекса за социални услуги за деца и семейства: • деца и младежи, настанени или напускащи специализирани институции за деца; • деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; неглижирани деца; деца на улицата; деца с увреждания); • деца с девиантно поведение; • отпадащи от училище деца; • бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; • кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; • кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; • деца и семейства от общността;

Услуги :

• Превенция на изоставянето на децата; • Превенция на рисковото поведение при децата и помощ за деца с поведенчески отклонения; • Превенция на отпадането от училище; • Реинтеграция на деца от специализираните институции на територията на общината и намаляване броя на настаняванията; • Осигуряване на възможност за осъществяване на приемна грижа и осиновяване; • Интегриране, помощ и подкрепа на децата от улицата; • Интегриране, помощ и подкрепа на деца с увреждания и техните семейства; • Оказване на съдействие и подкрепа на деца, жертви на насилие и/или експлоатация; • Подкрепа и консултиране на бременни жени, при които има основателен риск да изоставят детето след раждането; • Подкрепа на деца и семейства от общността;

Материали :

Информационни материали: – общи плакати и брошура за КСУ и тематични за услугите предлагани в комплекса Методически и организационни материали: – Изготвяне на система за оценка на качеството на социалните услуги в КСУ – Сборник “Обучителни програми за специалисти в социалните услуги” – Изработване на стандарти за качеството на грижа за деца на улицата

Резултати :

• Разширен спектър от разнообразни услуги за деца и семейства; • Интегрирани услуги за деца и семейства, базирани на общността, предоставяни на местно ниво; • Намален брой на изоставените деца преди или след раждането; • Намален брой на децата, настанявани в специализирани институции; • Успешна социална интегрирация на деца и младежи, напуснали специализирани институции (в биологично семейство, в приемно семейство, осиновени деца); • Изградена и функционираща мрежа на взаимодействие между партньорите и професионалистите в областта на закрилата на детето на местно ниво; • Намален брой на отпадащите и необхванатите от училище деца; • Повишен брой на интегрирани деца със специални нужди (деца с увреждания); • Увеличен процент деца, настанени в семейна среда; • Повишена професионална квалификация на социалните работници.