Име на проект : Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, финансиран по Програма ФАР на Европейския съюз

Номер : BG 2005/017-353.01.03

Обхват на проекта : Здравният компонент на проекта ще се реализира на национално ниво в сътрудничество с НССЕДВ, МЗ и Управляващия комитет на проекта. По-голяма част от Задача 2 и цялата Задача 3 ще се изпълнят в 6 целеви области въз взаимодействие с РЦЗ и областните ССЕДВ.

Начало на проекта(месец/година) : 02/2008

Край на проекта(месец/година) : 05/2009

Бюджет : 800 000 Евро

донор : Програма ФАР на Европейския съюз за България

Партньори : Консорциум ББИ се състои от Бернар Брунс Интернешънъл (Франция) – водещ, и членове Фондация ЕКИП (България), GVG (Германия) и Научно дружество за социална медицина, информатика и здравен мениджмънт (България).

Целева група :

Преки:
• Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (НССЕДВ) и Дирекция „Етнически и демографски въпроси” (ДЕДВ) към Министерския съвет;
• Министерство на здравеопазването (МЗ);
• Представители на Регионалните инспекторати за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ), Регионалните съвети по здравеопазване;
• Здравни специалисти;
• Общински социални експерти;
• Здравни медиатори;
• НПО, работещи по здравни проблеми, изпълняващи кампании за здравна промоция и превантивни мерки;
• Етнически малцинства в неравностойно положение с фокус върху ромското население в пилотните области.

Непреки:
• Регионални и местни власти;
• Училища;
• Местни общности;
• Други социални партньори и заинтересовани страни.

Програмен сектор : Здравеопазване

Услуги :

ЗАДАЧИ НА КОМПОНЕНТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

Задача 1: Изработване на цялостна програма и подробен план за действие за скрининг и ранна диагностика на етнически малцинства в неравностойно положение, във връзка с изпълнението на националните здравни програми.

Задача 2: Създаване на механизъм за кампании за цялостна здравна промоция и превантивни здравни грижи, адресирани към етнически малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромското малцинство на местно ниво.

o Осъществяване на кампанията в 6 целеви области;
o Обучение на 100 представители от 28 административни области – от РИОКОЗ, РЦЗ и НПО, за подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към ромските общности;
o Обучение на 50 общински социални експерти в 6 целеви области.

Задача 3: Съдействие за изпълнението на програмата за прегледи с мобилни екипи за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени заболявания.

o Създаване на и работа с 6 координиращи екипа;
o Обучение на членовете на координиращите екипи и на мобилните единици.

Задача 4: Анализ и оценка на потребностите и проучване за приложимостта с цел усъвършенстване на Националната система за здравна информация и мониторинг с оглед на здравния статус на етническите малцинства в неравностойно положение със специален фокус върху ромите.

Резултати :

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Програма и подробен план за действие за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечносъдови и наследствени заболявания, насочен към малцинствата в неравностойно положение и свързан с прилагането на съществуващите национални здравни програми;
• Семействата от малцинствата в неравностойно положение обучени относно значимите здравни проблеми като хепатит, туберкулоза, сърдечно-съдови, белодробни и онкологични заболявания;
• Създаден и приложен механизъм за цялостна здравна промоция и превантивни здравни кампании на местно ниво;
• Осъществен скрининг и диагностициране на етнически малцинствени семейства в неравностойно положение;
• Обучени 100 представители от РИОКОЗ, РЦЗ и НПО за подготовка и провеждане на кампании за промоция на здравето и превантивни мерки, насочени към ромските общности;
• Обучени 50 общински социални експерти за получаване на адекватни знания и умения за работа с ромското население;
• Подготвени анализ и оценка на потребностите и осъществено проучване за приложимост с цел усъвършенстване на разработената Националната система за здравна информация и мониторинг.