Име на проект : Подготвителен проект във връзка с образование, основано на подхода “Умения за живот” за деца, настанени в ДОВДЛРГ в България – Министерство на образованието / УНИЦЕФ

Обхват на проекта : Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи в цялата страна и по-специално 11 целеви институции в Хасково, Ст. Загора, Варна, Русе, Добрич, София, Якоруда, Белоградчик, Враца и Панагюрище

Начало на проекта(месец/година) : 08/2005

Край на проекта(месец/година) : 12/2005

Бюджет : 16 558,83 USD

донор : УНИЦЕФ

Целева група :

 • Деца от целеви ДОВДЛРГ
 • Екипа и ръководството на тези институции
 • НСО и други институции

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Проектът е част от съвместна инициатива между регионалния офис на УНИЦЕФ за Централна и Източна Европа и Министерство на образованието и науката. Основната цел на това сътрудничество е разработване на политика за обучение на деца и млади хора от ДОВДЛРГ в страната в жизненоважни и социални умения. Различни източници на информация и изследвания сочат, че децата в институции са най-уязвимата група по отношение на сексуалната експлоатация, трафика на хора, употребата на наркотици и извършването на престъпления. Известно е също, че децата, отглеждани в институции, нямат необходимите умения за самостоятелен живот, вземане на решение и други умения, касаещи техния социален живот. Във връзка с това, настоящият проект е подготвителен и може да послужи за основа за определяне на нуждите от разработване и изпълнение на програма за жизнени умения за деца в институции. Специфичните цели могат да бъдат дефинирани както следва:

 • Преглед на съществуващия опит в ДОВДЛРГ и оценка на нуждите на децата от въвеждане на обучение по жизнени умения в тези институции.
 • Пилотно изпълнение на програма по жизнени умения
 • Стратегически план за разработване на обучителна програма, насочена към развиване на жизнени умения у младите хора в ДОВДЛРГ

Услуги :

 1. Провеждане на изследвания за идентифициране на съществуващите практики за обучение по жизнени умения в ДОВДЛРГ, както и нуждите от въвеждане на такова обучение
 2. Изготвяне на структура на програма по жизнени умения
 3. Обучение на 3 души от персонала и 3 деца от всяка от петте целеви институции за изпълнение на програмата
 4. Пилотиране на програмата по жизнени умения под супервизия на експерти
 5. Изготвяне на стратегически план за нуждите от въвеждане на програма по жизнени умения за децата в ДОВДЛРГ

Резултати :

 • Методология и инструменти за провеждане на изследвания и оценка на нуждите за въвеждане на обучение по жизнени умения в ДОВДЛРГ;
 • Отчети с анализи за настоящата ситуация относно съществуващите практики за провеждане на обучение по жизнени умения и препоръки;
 • Разработена програма по жизнени умения
 • Стратегически план за разработване на обучителна програма, насочена към развиване на жизнени умения у младите хора в ДОВДЛРГ