Име на проект : Партньорство за защита правата на детето

Номер : BGR 066

Обхват на проекта : Република Македония, статистически регион Пелагония

Начало на проекта(месец/година) : 12/2008

Край на проекта(месец/година) : 03/2010

Бюджет : 100 958 евро

донор : Европейски инструмент за демокрация и човешки права

Партньори : •Водещ партньор – Регионална агенция за развитие на регион Пелагония – ПРЕДА (Република Македония) ; Партньор:Фондация ЕКИП

Целева група :

• Публичната администрация на общинско и регионално ниво;
• Неправителствени организации, работещи за защита правата на детето;
• Широката общественост в целевите общини

Програмен сектор : Човешки права

Описание на проекта :

Обща цел: да съдейства за изпълнението на държавната политика за защита правата на детето на регионално и местно ниво в Република Македония.
Специфична цел: да повиши капацитета на институциите на публичната администрация и НПО в 9-те общини в регион Пелагония за осъществяване на мониторинг на дейностите, насочени към защита правата на децата, съгласно политическите документи, ратифицирани или приети от правителството на Република Македония.

Целевите общини на проекта са следните:
1. Под-регион Битоля (общините Битоля, Могила, Новаци и Демир Хисар);
2. Под-регион Прилеп (общините Прилеп, Долнени, Кривогащани и Крушево);
3. Под-регион Ресен (община Ресен).

Важен аспект на проекта е повишаването на информираността на широката общественост относно правата на детето и тяхната защита.

Услуги :

Основни дейности:
– Изготвяне на система и методология за мониторинг и оценка на изпълнението на ключови документи и закони, отнасящи се до защита правата на детето в Република Македония;
– Проучване и анализ на нуждите от обучение на целевите групи по проекта и изготвяне на обучителна програма;
– Провеждане на обучения за повишаване на знанията и уменията на местни НПО и местната власт за прилагане на системата за мониторинг;
– Пилотиране на системата за мониторинг;
– Дейности за повишаване на обществената информираност.

Материали :

Изготвяне на система и методология за мониторинг и оценка на изпълнението на местни политики и мерки, отнасящи се до защита правата на детето в Република Македония;

Резултати :

– Повишен институционален капацитет на целевите институции на местната власт;
– Създадена благоприятна среда партньорство между гражданското общество и публичната администрация на местно ниво;
– Властите на регионално и местно ниво ще са по-запознати с НПО сектора като важен фактор при изпълнението на политиките за закрила на детето;
– Повишена обществена информираност относно правата на детето и тяхната защита.