На 10 и 11 август се проведе обучение на тема „Доброволчеството – смисъл и ползи. Набиране и управление на доброволци“ за НПО.

Тематичното съдържание на обучението се вписваше в цялостната концепция на проекта „Следвай мечтите им“, който от една страна има за цел да стимулира създаването на едно активно гражданско общество и от друга да мотивира представителите на местните НПО за припознаване на доброволчеството, като сериозен ресурс в работата им. Не на последно място, обучението имаше за цел да насочи вниманието на участниците към децата, настанени в ЦНСТ на територията на целевите общини. В програмата на обучението бяха включени теми за мястото на доброволеца в организацията:разгледаха се индивидуалните мотиви на доброволеца за включването му в една организация, обърна се внимание на профила на организацията и важността при напасването на двете страни, разгледаха се и се обсъдиха различните начини за набиране на доброволци, маркираха се основните точки при изготвяне на длъжностна характеристика за доброволеца. Групата имаше поставена практическа задача да разработи план за набиране на доброволци, който ще спомогне за реализиране на една успешна кампания.

Обучението се организира в рамките на проект „СЛЕДВАЙ МЕЧТИТЕ ИМ!“ , който се финансира по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. – ВТОРИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Предназначено е за местни организации/институции от градовете Бургас, Карнобат, Средец и Поморие, които работят в сферата на детската закрила или такива, които имат намерения да развиват дейности в този сектор.