Име на проект : “Образование за всички – път към по-добро бъдеще”

Номер : BGR056

Обхват на проекта : гр. Елхово, с. Лесово, с. Гранитово, с. Мелница, с. Маломирово, в. Бояново

Начало на проекта(месец/година) : 10/2008

Край на проекта(месец/година) : 02/2010

Бюджет : 99 994 лв.

донор : Европейски социален фонд и Правителството на Република България

Партньори : Община Елхово

Целева група:

– ученици и деца от всички основни училища и детски градини в община Елхово;

– учители от същите основни училища и детски градини;

– родители на деца от ромското малцинство

Описание на проекта:

Обща цел: Да съдейства за интеграцията към учебно-възпитателния процес на ромските деца и ученици от основните училища и детски градини в община Елхово

Услуги:

–  Закупуване на материали и оборудване за подобряване средата и създаване на съвременни условия за развитие потенциала на всяко дете и ученик;

–  Обучение за подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда;

–  Кръгли маси на тема “Проблеми на образованието при ромските деца и възможности за преодоляването им”;

–  Създаване и работа на Комисия за образователна интеграция в община Елхово;

–  Седмици на толерантност;

–   Индивидуална работа с деца от детските градини, не владеещи достатъчно български език;

–  Допълнителни форми по български език и информационни технологии;

–  Организиране на еднодневни екскурзии до Котел, Жеравна, Кабиле и Ямбол;

–  Родителски срещи;

–  Заключителна среща на проекта;

– Популяризиране на проекта и Общинската програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците на МОН;

– Оценка на въздействието;

– Вътрешен мониторинг;

Резултати:

Очаквани резултати:

– 100 ромски деца от детските градини в Община Елхово с повишено ниво на владеене на български език;

– 400 ромски ученика от всички основни училища в Община Елхово с повишено ниво на владеене на български език (І-ІV кл.) и компютърни умения (V-VІІІ кл. )

– 60 учителя, преподаватели и експерти в етнически смесени класове обучени за работа в мултикултурна среда;

– 90 родителя от ромското етническо малцинство, включени в дейностите по проекта за повишаване на мотивацията им за интегриране на децата им в образователната система.