Проект: Проект  „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-010

Бенефициент: Фондация ЕКИП

Под наслов „Трудът краси човека, мързелът го грози !“ в рамките на изпълнение на дейност „Мултикултурен обмен“ по проект „Новото утре“ децата от ДГ “ М . Рубенова“ представиха драматизация на приказката „ Сливи за смет “. Малките артисти показаха, че познават и са усвоили житейски уроци за трудолюбие, за грижа и внимание към семейството, за уважение към по- възрастните , за спазване на традициите. Пред родители и учители възпитаниците на градината от групите „ Пчеличка “ и „ Слънце “- Стралджа и групи – Зимница старателно показаха какво са научили . Те бяха артисти и певци , танцьори и рецитатори .

Детския фестивал продължи с танци, игри, рецитиране на стихотворения и песни.