Име на проект : Край на дома в Могилино

Обхват на проекта : с. Могилино,

Начало на проекта(месец/година) : 06/2008

Край на проекта(месец/година) : 12/2008

донор : UNICEF

Партньори : АСП, Алианс от НПО

Целева група:

49 деца и младежи, настанените в ДДМУИ „Св.Петка” деца и млади хора в с. Могилино, обл. Русе.

 

Описание на проекта:

 

В края на месец октомври 2007г. Агенцията за Социално подпомагане разработи подробен план за закриването на ДДМУИ „Св. Петка“, с. Могилино. Планът се изпълни от АСП в партньорство с УНИЦЕФ и Алианс от НПО. Въз основа на прегледа на изпълнението на плана беше разработен нов план за периода май 2008 – март 2009, чиято основна цел е да подкрепи окончателното закриване на ДДМУИ „Св. Петка” и пълното извеждане на децата и младежите в алтернативни социални услуги в общността на базата на индивидуалните им планове за действие и грижи.Целите, които си поставя проекта са:

– продължаване на добрата грижа за децата и младежите в ДДМУИ „Св. Петка” до поетапното им окончателно извеждане от дома;

– планиране в дългосрочен план на дейностите за всяко дете и младеж, настанени в ДДМУИ, с. Могилино;

– работа с родителите и семействата на децата и младежите – създаване на контакти със семействата и проучване на възможностите за реинтеграция и подкрепа на семействата при нейното осъществяване;

– създаване на качествени алтернативни социални услуги в общността за децата и младежите;

– планиране и подготовка на извеждането на децата и младежите в алтернативни социални услуги в общността.

Услуги:

1. Поддържане на добро качество на грижа за настанените деца и младежи до реалното закриване на институцията.

1.1. Изработване и работа по месечен график на индивидуалните и групови дейности с децата и младежите.

1.2. Текуща супервизия на екипа

1.3. Планиране на грижите за децата, преместени в ДДЛРГ “Надежда”

2. Стартиране на работа с родителите и семействата на децата и младежите

2.1.Създаване на програма/методика за работа със семействата и родителите на децата

2.2. Стартиране на работата с родителите/семействата

Основните резултати, които се очаква да бъдат постигнати след изпълнението на проекта са:

– повишено качество на грижите за децата и младежите до извеждането им от ДДМУИ с.Могилино;

– организирани ежедневни медицински грижи за децата и младежите в с. Могилино;

– организирани ежедневни индивидуални и групови дейности с децата и младежите в дома;

– постигната откритост и информираност на обществеността за предприетите действия и техните резултати;

– изведени 35 деца и младежи от ДДМУИ и настанени във форми на социални услуги за деца, предоставящи качествени грижи за децата и младежите;

– ежемесечни срещи на партньорите по проекта – УНИЦЕФ, АСП, друг