Име на проект : Изграждане на социално консултативни центрове за деца в риск и техните семейства в четири общини в България

Номер : 7007

Обхват на проекта : Кюстендил, Лом, Самоков, София

Начало на проекта(месец/година) : 05/1998

Край на проекта(месец/година) : 02/2001

Бюджет : 260,000 Евро

донор : Община Виена ;  Правителството на Лихтенщайн ; Aавтономна област Бозен ;  КЕЪР Австрия ;  Австрийска Национална Банка ; ПРООН

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация)

Целева група :

Деца в риск и техните семейства в целевите общини

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

 

Проектът има за цел да помага на деца в семейство, на децата, които се връщат от домовете в семействата си, както и на увредените деца да бъдат интегрирани в обществото чрез внедряването на нов модел за социални услуги в България. За да постигнат тези цели, социалните работници бяха обучени да работят в социално консултативния център, който предлага превантивни услуги, консултиране на семейства в риск, внедряване на услуги като предоставяне на грижи в приемни семейства, дневни грижи и центрове за настаняване в кризисни ситуации.

Услуги :

 

· Обучение

· Работа в мрежа

· Застъпничество и реформа на политиката в социалната сфера

Материали :

 

– Обучителна програма за социални работници в общността

Резултати :

 

· Този проект предложи нов пилотен модел за социални услуги в България и внесе ново разбиране за социалните услуги и социалната работа

· Въвеждане на пакет от мерки за социално подпомагане (споделяне на отговорности между държавния,частния сектор и гражданите)

· Създаване на локални мрежи и включване на частни организации в социалния сектор

· Съдейства за развитието на превенцията и интеграцията

· Подкрепа и утвърждаване правата на детето и правата на други групи в неравностойно положение

· Повиши стандартите и приемствеността на професионалната социална работа