ОБЯВА ЗА РАБОТА!

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжностите:

ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ,  ЕКСПЕРТИ ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА, ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКА И ДВАМА МЕДИАТОРИ по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

 

 

Настоящите длъжности се създават и се финансират по проект „Новото утре подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Длъжностите се създава за срока на проекта и могат да бъде удължавана с продължаването на срока на проекта.

Описание на длъжността ЕКСПЕРТ ПО МОНИТОРИНГ-  1 специалист:

Длъжностни задължения

 1. Разработване на концептуална рамка на системата за мониторинг и контрол по проекта.
 2. Разработване на инструменти за събиране на информация в процеса на мониторинг
 3. Провеждане на мониторинга

Вид на договора - трудов

Място на работа: община Стралджа и офиса на Фондация ЕКИП

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше Ма;
 • Опит в разработване и прилагане на Системи за мониторинг.
 • Познаване на националната култура и на етнокултурата на децата и семействата;
 • Познаване на нормативните актове в системата на народната просвета, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и др.

 

Описание на длъжността ЕКСПЕРТ ЗСЛЕДОВАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА - 4 специалисти:

 1. Разработва изследователска методика за осигуряване на актуална информация за деца на възраст 3-6 г., обхванати в системата за предучилищно образование и непосещаващи детска градина, вкл. подготвителни за училище групи.
 2. Участва в теренна работа с изследователска методика – карта за оценка на ситуацията
 3. Обработва информацията от изследването и съвместно с другите експерти изготвя обобщен доклад. Предоставя доклада на специализираните институции за работа с деца в община Стралджа.

Вид на договора - трудов

Общ брой часове за изпълнение на заданието от 1 експерт - 150 часа

Място на работа: община Стралджа и офиса на Фондация ЕКИП

Изисквания за заемане на длъжността:

 • степен бакалавър в областта на социалните, педагогическите или психологическите науки
 • минимум 5 години опит за работа с рискови и малцинствени групи, в т.ч. представители на ромската етническа общност;
 • опит в изготвяне на анализи и подготовка на аналитични доклади;
 • Познаване на националната култура и на етнокултурата на децата и семействата;
 • Познаване на нормативните актове в системата на народната просвета, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и др.

 

Описание на длъжността ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКА -1 специалист:

Длъжностни задължения

 1. Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа проекта, възложени му пряко от ръководителя на проекта.
 2. Предоставя необходимата основна и специфична информация за дейностите по проекта по телефон, електронна поща, на място при партньорите по проекта.
 3. Разпространява информация и документи във връзка с изпълнение на дейностите.
 4. Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите, които предоставя проекта.
 5. Разпространява информационни материали, изготвени по проекта, УО и други релевантни институции.
 6. Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.
 7. Събира и обобщава информация за изпълнението на проектните цели и дейности и ги представя на ръководителя и координатора на проекта.
 8. Участва в координационни  и работни срещи, обучителни пътувания.

Вид на договора - трудов

Място на работа: община Стралджа и офиса на Фондация ЕКИП

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”.
 • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, и реализацията на поне един проект с донорско финансиране и опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании.
 • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти

 

Описание на длъжността МЕДИАТОР - двама:

 1. Подпомага учителя при подготовката на децата за овладяване на български език и придобиване на умения за работа.
 2. Съдейства на учителя и ръководството за привличане на децата в детската градина/училище.
 3. Улеснява процеса на комуникация между учител и ученик.
 4. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на децата към образователната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.
 5. Съдейства за взаимно опознаване на децата с различен етнически произход и вероизповедание, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето.
 6. Спомага за формиране на ценностна система, ориентирана към уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност.
 7. Осъществява трайно сътрудничество с родителската общност, запознава я с евентуални затруднения на децата, популяризира успехите им сред нея и способства за активното й включване в живота в детската група.
 8. Подпомага ръководството на детската градина или училището, учителя на групата и социалния педагог при взаимодействието с родителите.
 9. Участва активно в образователно-възпитателния процес и извънкласните дейности под ръководството на учителя и по негова преценка.
 10. Съдейства на учителя при подбиране на подходящи методи, средства и материали за осъществяване на образователно-възпитателния процес.
 11. Използва и опазва учебно-техническите средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати при обучението.
 12. Споделя отговорността с учителите и другите специалисти по проекта за опазване живота и здравето на децата и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.
 13. Присъства на педагогическите съвети и работни срещи по преценка на ръководството на детската градина/училището/управленския екип на проекта.
 14. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България.

Вид на договора - трудов

Място на работа: община Стралджа, ДГ „Мати Рубенова“

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – минимум средно образование;
 • Опит за работа с деца;

Допълнителни изисквания:

 • Владеене на майчиния език на децата и семействата;
 • Познаване на националната култура и на етнокултурата на децата и семействата;
 • Познаване на нормативните актове в системата на народната просвета, Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето и др.

 

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават автобиография и заявление на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на хартиен носител на адрес: София, ж.к. Западен парк, 75, вх.1, ет.1

Срок за получаване на кандидатурите: 31.08.2016

 

За повече информация можете да се свържете с нас на тел. 0892229242

Проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

-------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.