Get Adobe Flash player
Начало Services Professional Development
Български (България)English (United States)

ЗА ВАС

• мениджъри на социални и образователни институции;

• работещи в сферата на социалните услуги;

• специалисти в помагащите професии;

• ръководители и изпълнители на проекти;

С ЦЕЛ:

• създаване на работещи механизми и развитие на качествени услугите за деца и семейства в и извън общността;

• постигане на висока степен на хармонизиране с международните стандарти областта на закрила на детето;

• реализиране на устойчиви проекти на местно и национално ниво.

ПРЕДЛАГАМЕ:

• предоставяне на супервизия и/или консултиране;

• обучения;

• консултиране и подкрепа при разработване и реализиране на проекти.

СУПЕРВИЗИЯ

Основни цели на супервизията и консултирането:

• Повишаване конкурентоспособността на организацията на пазара на социалните и образователните услуги.

• Придобиване на професионални умения за справяне с проблеми от практиката чрез фокусиране върху професионалното развитие и актуализация.

• Подкрепа и насочване за практикуващите.

• Подобрява качеството на услугите, предоставяни на клиентските група

Ние предлагаме следните видове супервизия:

• Групова супервизия - в рамките на организацията.

• Групова супервизия в мултидисциплинарна среда: представлява среща на супервизор с хора от различни свързани дисциплини. Целта е да се изучат ценностите и различните подходи, което е много полезно за хора, практикуващи в мултидисциплинарна среда.

• Групова супервизия между колеги: представлява среща на хора от една дисциплина, но от различни организации.

• Индивидуална супервизия.

• Индивидуално консултиране.

• Времетраене на супервизията

• Провежда се един – два пъти месечно по предварително съгласуван времеви график.

ОБУЧЕНИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Най-общо обученията се придържат към официалните методики за предоставяне на услуги в България. В тях са съчетани теоретична и практическа част, интерактивни са и са подходящи за всички видове професионалисти в сферата в т.ч. социални работници, психолози, педагози, възпитатели, здравни работници, училищни екипи, местни власти, професионални общности и сдружения. Обученията са подходящи също за: трудови борси, обучителни организации, организации извършващи социални услуги, консултативни центрове.

Обученията следват подходите и методите за обучение на възрастни, а именно придобиване на умения базирани върху собствения опит и знанията на хората за лично и професионално усъвършенстване

Обученията са организирани в модули, като всеки модул може да бъде предложен поотделно или в съчетание с други. Така също обученията са съобразени с възможностите на държавно делигираните бюджети на училища и услуги за деца – специализирани институции и услуги в общността.

Екипът на Фондацията може да предложи и обучителни модули по теми в социалната сфера, заявени от Вас.