Get Adobe Flash player
Начало Ресурси Ръководства
Български (България)English (United States)

“...Методиката включва разглеждане на променливите разходи по дейностите ‘Набиране на кандидати за приемни семейства’, ‘Оценяване на кандидатите за приемни семейства’, ‘Настаняване на дете в приемно семейство’ и ‘Подкрепа и наблюдение’, както и разходите за консумативи. За постоянни разходи авторите приемат управленските и счетоводни разходи, както и режийните разходи и разходите за поддръжка на сградата. ...”

 

Настоящото "Ръководство за приемни родители" е изготвено и се издава в рамките на изпълнението на Договор "Управление на Коплекс за социални услуги за деца и семейства в град София" между Столична Община и Фондация ЕКИП.

Ръководството е предназначено както за приемни родители, така и за специалисти работещи в сферата на приемната грижа и услуги.

При изготвяне на материала е използвано "Ръководство за приемни родители и осиновители" на North Dakota Department of Human Services. В адаптирането му участваха социални работници и психолози от Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр.София.

 

Автор Б.Житарова

“....Настоящото "Ръководство по супервизия за работещи в сферата на социалните услуги" се издава в рамките на проектите “Предоставяне на услуги в комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Русе” и “Предоставяне на услуги в комплекса за социални услуги за деца и семейства в община Сливен”. То се стреми да даде отговор на въпроси за същността, смисъла и процеса на супервизия. В него се дискутира бъдещето на супервизията в социалната работа чрез преглед на миналото и определяне на темите в настоящата практика в сферата на предоставяне на социални услуги за индивиди, групи и общности в неравностойно социално положение и/или в ситуация на социална изключеност

Изследва се също влиянието на въвлечените в супервизията върху процеса на супервизия. Средата за практикуване на супервизия е описана през ползите за професионалистите, социалната политика и в контекста на доставчиците предлагащи социални услуги. Тези, които са въвлечени в супервизията са идентифицирани като клиенти, социални работници (супервизирани), супервизор и доставчици на социални услуги.

Надявам се ръководството да бъде полезно за специалисти в сферата на социалните услуги - доставчици на социални услуги, НПО, държавни институции, както и за онези от тях, които биха искали да практикуват супервизия – като супервизори или като супервизирани.....”

 

Ръководство за преподаватели от професионални гимназии, автор Б.Житарова.

 

"...Настоящото ръководство е замислено с идеята да предостави актуална информация за съвременните тенденции в обучението на възрастни и има специален фокус върху използването на интерактивни и комуникационни техники в рамките на професионалните училища в България."

 
More Articles...