Get Adobe Flash player
Начало Проекти Настоящи
Български (България)English (United States)

ПРОЕКТ "НОВОТО УТРЕ!"

подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа

BG05M2OP001-3.001-0101

финансиран от Оперативна програма

„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Read more...

 

 

 

 

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжност "социален педагог" по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа  Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02 с Бенефициент: Фондация ЕКИП.

Read more...

 

ОБЯВА ЗА РАБОТА!

Фондация ЕКИП обявява свободна позиция за длъжностите:

ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ,  ЕКСПЕРТИ ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА, ЕКСПЕРТ ЛОГИСТИКА И ДВАМА МЕДИАТОРИ по проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

 

Read more...

 

Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA)

Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход.

JUST/2014/ACTION GRAND

http://www.farapi.com/english/work-done/gemma-migrants-and-ethnic-minorities-women-and-gender-based-violence

 

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Програмата за правата, равенството и гражданството (2014-2020 г.) на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е изключителна отговорност на на Фондация ЕКИП – Бенефициент по проекта и по никакъв начин не може да отразява мнението на Европейската комисия.

This publicationreport has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) of the European Union. The contents of this publicationreport are the sole responsibility of ECIP Foundation- implementing Beneficiary and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Read more...