Get Adobe Flash player
Начало За Нас Области
Български (България)English (United States)

Нашият профил

Профилът на проектите на Фондация ЕКИП може да се обобщи в следните програмни области:

  • Социална сфера: техническа помощ, развиване и предоставяне на услуги за деца и хора в неравностойно положение;
  • Здравеопазване: развиване на политики и добри практики за повишаване на здравния статус на уязвими групи, включително и представители на малцинствени групи;
  • Образование: техническа помощ в сферата на професионално обучение, развиване на политики и практики за интеграция на отпаднали от училище деца и младежи, както и на ромско население;
  • Гражданско общество: развиване на капацитета на местни организации и инициативи за реализация на правото на всеки човек на достъп до качествени социални, образователни и здравни услуги в общността;