Get Adobe Flash player
Начало Проекти ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ
Български (България)English (United States)

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАНЦЕЛАРСКИ И ОФИС МАТЕРИАЛИ

Относно: Доставка на канцеларски и офис материали по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

Описание: Доставка на канцеларски и офис материали.

Наименование

Брой

1

цветни маркери за дъска

100

2

Лепило - сухо

200

3

Черни моливи

400

4

цветни моливи

250

5

цветна хартия

200

6

C90

30

7

Принтерна хартия

200

8

гъба за дъска

12

9

Цветна хартия – пастелни цветове

35

10

Ножици

95

11

пластелин

150

12

Класьори

30

13

Папки меки корици

250

14

Джобове

8

15

Разделители

14

16

темперни бои в бурканче

60

17

чашка за рисуване-двойна

50

18

пластелин

150

2219

темпера

140

2320

акварел

140

21

Книжки - общи теми

150

22

книжки с приказки

60

23

оцветяванки

170

24

тонер за принтер

10

Прогнозна стойност: 11834,00 лева /9867,00 лева без ДДС

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 20.10.2016 год. 18.00ч.

Дата 10.09.2016 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

Проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

-------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.