Get Adobe Flash player
Начало Проекти ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Доставка на арт-материали за художествена работа на децата по проект: "Новото утре!"
Български (България)English (United States)

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на арт-материали за художествена работа на децата по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

Описание: Доставка на арт-материали за художествена работа на децата в ДГ „М.Рубенова“, ДГ „Здравец“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Стралджа.

Наименование

Брой

1

комплект за декорации

7

2

глина

140

3

бои за рисуване с пръсти

80

4

материали за декупаж

4

5

Арт кабинет

7

6

стелаж за картини

3

7

стативи двустранни

6

8

мъниста

30

9

прежда

30

10

шнурове

80

11

Перфоратор за пъзел + картончета /комплект 10бр

5

12

Други арт-материали за поощрителни награди за деца на възраст от 3 до 7 години

 

Прогнозна стойност: 22705,00 лева /18920,83 лева без ДДС/

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 20.10.2016 год. 18.00ч.

Дата 10.09.2016 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

Проект "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

-------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.