Get Adobe Flash player
Начало Проекти Архив Проект "Всички заедно"
Български (България)English (United States)

Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности”

Бенефициент по проекта е Социално-педагогически интернат “Христо Ботев”, с. Драгоданово, обл. Сливен. Партньори в изпълнение на проектните дейности са Фондация „ЕКИП,”Фондация ”Алтернатива за всички”, Сдружение „Агенция Сливенр Бургаски свободен университет - Център по хуманитарни науки.

Специфична цел/цели:

- Повишаване квалификацията на специалисти с педагогически функции от СПИ ”Христо Ботев” с.Драгоданово, Ресурсен център от гр.Сливен, чрез включването им в обучение в по програма на БСУ;

- Интегриране и социализация на учениците със СОП чрез включването им в разнообразни извънкласни форми и други училищни и извънучилищни дейности

- Подобряване на условията в Социално-педагогическия интернат в с.Драгоданово за работа с деца със специални образователни потребности чрез осигуряване на подходящо оборудване и дидактически материали.

С реализиране на проектното предложение се цели да се осигури достъпно и качествено образование  за ученици имащи специални образователни потребности и настанени в специално училище поради девиантни прояви. Те ще бъдат подкрепени като се предоставят условия в социално-педагогическия интернат за допълнителна и качествена работа чрез използване на подходящи дидактически материали. Преодоляването на социалната изолация и дискриминационното отношение към децата с увреждания се подпомага от включването им в разнообразни извънкласни, общоучилищни и извънучилищни дейности с участието на свои връстници, при което им се предоставя добра възможност за изява и за повишаване на знания и умения. Освен с ученици ще се работи с учители и други педагогически специалисти от СПИ „Христо Ботев” с.Драгоданово и Ресурсен център - гр.Сливен, при което те ще повишат своята професионална квалификация като бъдат обучени по програма за работа с деца със СОП от преподаватели от Бургаски свжободен университет. Ще се издаде учебно помагало с добри практики за работа с деца със СОП. С участието на партньори с опит в обучението, образованието,  социалната подкрепа и медийната политика – Бургаски свободен университет, Фондация ”Екип”, Фондация ”Алтернатива за всички” и  Сдружение „Агенция Сливен” в сътрудничество с Ресурсен център – Сливен ще се демонстрира ефекта от мултидисциплинарния подход при решаване на местни и национални проблеми.