Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013 – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.07 – Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”-фаза 3.

От 17 февруари 2011г. до 20 февруари 2011г.включително от 10.00 часа в гр. Ардино, в заседателната зала на Общински съвет, ще се проведе въвеждащо обучение за „Социални асистенти” и „Домашни помощници” по проект “Грижа за качествен живот в общността”.

Въвеждащото обучение ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на Социалните асистенти и Домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически и умствени увреждания и самотно живеещи възрастни хора.

Четири дневното въвеждащо обучение ще бъде насочено към кандидати за Социални асистенти и Домашни помощници, които не са преминали курс на въвеждащо обучение в предишни фази по същата схема.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Ардино носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

« ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ»

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.