Име на проект : Гражданското общество за намаляване търсенето на наркотици – ранна интервенция в България, Румъния, Унгария, Словения и Австрия

Номер : BGR 012

Обхват на проекта : Австрия, България, Унгария, Румъния, Словения

Начало на проекта(месец/година) : 01/2003

Край на проекта(месец/година) : 01/2005

Бюджет : 277,050 Евро

донор : Европейска Комисия, Програма ФАР

Партньори : КЕЪР Австрия (водеща организация); КЕЪР Интернешънъл България; Федерация на Австрийски специалисти, работещи в областта на злоупотребата с наркотици; Младежка асоциация, Румъния; Асоциация “ДрогАрт”, Словения; Addiction Research Institute Foundation

Целева група :

  • Експерти в 5 държави
  • Представители на местни организации работещи в сферата на превенция на наркоманиите
  • Специалисти от областта на образованието и социалната работа
  • Специалисти от средствата за масова информация

Програмен сектор : Развитие на гражданското общество

Описание на проекта :

Предложеният проект ще увеличи капацитета на НПО, за да изпълнят ефективно и продължително програми за първична превенция от пристрастяване и ранна интервенция, базирани в общността. Организациите на страните от Централна и Източна Европа ще имат възможността да работят чрез мрежи, за да подобрят организационните и техническите си умения, да придобият повишена способност да влияят на политиката за намаляване търсенето на наркотици на местно, национално и регионално ниво.

Услуги :

1. Повишаване на капацитета – подпомагане на експертите от 5-те целеви страни да повишат капацитета си да планират и изпълняват проекти в общността за първична превенция и ранна интервенция
2. Експресна оценка на потребностите, направена в 5-те целеви държави, която да образува база информация за капацитета и ситуацията и да планира понататъшни мерки.
3. Разработване на план за обучение за повишаване на организационния и технически капацитет на НПО в страните от Централна и Източна Европа с цел да изработват, изпълняват, наблюдават и оценяват държавни и тематични програми за първична превенция и ранна интервенция на пристрастяването към наркотици в общността
4. Разработване и разпространение на обучителни материали – публикуване на тематични книжки, брошури и информационни материали във всяка от партньорските страни
5. Разпространяване на резултатите и обмен на информация по време на изпълнението на проекта, провеждане на интернет форум и създаване на уеб сайт
6. Увеличаване капацитета на НПО, който да повлияе разработването на политики за намаляване търсенето на наркотици чрез разпространяване на съответна информация до структурите, от които зависи вземането на първоначални политически решения на местно, национално и международно ниво.
7. Оказване на помощ на агенциите-партньори в 5-те страни при изпълнението на специфични дейности и дейности в общността в целевите райони на 5-те участващи страни.
8. Планиране и осъществяване на кампании за повишаване на информираността на местните общности
9. Създаване на мрежа между партньорите по проекта и връзки с други съществуващи мрежи на ЕС и други регионални мрежи
10. Планиране на политика, застъпничество и подкрепа за разработване на национална стратегия и политика

Материали :

–  Доклад за експресна оценка на потребностите относно намаляване търсенето на наркотици в 5-те участващи страни.
– Тематични брошури по всяко от следните обучения: Указания за целево ориентирано проектно планиране; Методология за експресна оценка на потребностите; Методология за първична превенция и ранна интервенция, свързана с пристрастяването към наркотици; Методология за повишаване на информираността на местните общности
–  Материали и брошури, свързани с проекта в 5-те участващи страни
Уеб сайт и интернет форум

Резултати :

1. Експерти от 5-те целеви държави с подобрени технически умения и способности да прилагат методологията за експресна оценка на потребностите и да планират и изпълняват проекти за ранната превенция, базирана в общността и проекти за ранна интервенция.
2. Създадени ползотворни връзки с други мрежи от страните от Централна и Източна Европа
3. Създаване на база данни за експертите, работещи в областта за намаляване търсенето на наркотици
4. Въвеждане на систематичен подход за споделяне на информация между партньорите по проекта и други организации
5. Учители и специалисти от помагащите профе