Gender based Empowerment of Migrants through a Multiagency Approach (GEMMA)

Базирано на пола овластяване на мигранти, чрез мултиинституционален подход.

JUST/2014/ACTION GRAND

http://www.farapi.com/english/work-done/gemma-migrants-and-ethnic-minorities-women-and-gender-based-violence

Тази публикация е изготвена с финансовата подкрепа на Програмата за правата, равенството и гражданството (2014-2020 г.) на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е изключителна отговорност на на Фондация ЕКИП – Бенефициент по проекта и по никакъв начин не може да отразява мнението на Европейската комисия.

This publicationreport has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) of the European Union. The contents of this publicationreport are the sole responsibility of ECIP Foundation- implementing Beneficiary and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

 

 

Партньори:

Gruppo per le relazioni transculturali (IT) – Benecifiary

Compagnia Itinerante scral sociale (IT)

Azienda ospedaliera Ca Granda ospedale di Niguarda (IT)

ECIP Foundation – BG

Eταιρεία Περιφερειακής Aνάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (GR)

Farapi Koop. Elk. (ES)

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (FI)

SOS Racismo Guipuzcoa (ES)

Проектът има за цел да разработи модел за интервенция в сферата на превенцията и отношението към насилието, базирано на полова принадлежност, в една особено уязвима група: мигранти и жени (и момичета) от етнически произход. Моделът за интервенция е основан на предварително проучване за спецификите на контекста и на съществуващите Европейски добри практики, от транскултурна гледна точка. Мултидисциплинарната и межддуинституционална стратегия са базирани на три ключови стълба:

1. Психо-социална, правна и здравна подкрепа на жертви на насилие;

2. Изграждане на мрежа между предоставяните услуги и утвърждаване на културно чувствителен и интегриран подход  към жертвите на насилие, основано на полов признак.

3. Оказване на помощ и повишаване на общественото внимание в мигриращите общности, с цел насърчаване на вътрешна самопомощ и активацията на мрежите, осигуряващи грижи и безопасност. Подобряване достъпът до услуги.

Дейности:

  1. Контекст анализи за степента на познания относно насилието на база полова принадлежност в мигриращите и етнически малцинствени общности. Идентифициране на услуги и събиране на данни относно феномена, добри практики за интервенция и мултидисциплинарни/ мултиинституционални стратегии.
  2. Разработване на Европейски интегриран модел и програма (Протокол за Стратегия в общността GEMMA).
  3. Пилотиране на програмата във всяка една страна партньор.
  4. Мониторинг на проекта и оценка на стратегията с цел нейното усъвършенстване.
  5. Разпространение на резултатите

Целева група:

  1. Професионални работници в здравната, психо-социалната и правната сфера.
  2. Мигранти и общности от етнически малцинства

Крайни бенефициенти: мигриращи жени, или такива, които са от етнически произход, жертви, или в риск да станат жертви на насилие.

Очаквани резултати:

–          Подобрени познания относно законодателството, стандартите и целевите мерки за предпазване вкл. количествено измерване на случаи на мигриращи/ от етнически малцинства индивиди, които са преживели насилие.

–          Подобрени познания относно услугите (здравни, психо-социални, правни, образователни), които се предоставят за лица мигранти/ от етнически произход, жертви на насилие.

–          Идентифициране на здравни, психо-социални и правни нужди сред мигрантите/ от етнически малцинства жертви на насилие.

–          Идентифициране и обмяна на международни добри практики за съществуващи мултинационални методи за справяне, оказване на подкрепа и програми за превенция за мигранти/ от етнически произход жертви и извършители на насилие.

–          Дефиниция на GEMMA “Отговорна Общност“ Стратегически междуинституционален оперативен протокол и създаване на подобни местни протоколи във всяка държава.

–          Подобрена работа в мрежа между услугите във всяка страна партньор, особено в медицинската, психо-социална и правна сфери.