На 20 и 29 септември се проведе последното обучение за представители на НПО.

Целта на обучението беше да запознае участниците с приложението на концепциите за разработване на проекти при реализиране на местни инициативи в подкрепа на децата настанени в ЦНСТ; да създаде условия за стимулиране на доброволчеството и активизиране на местните ресурси на гражданските организации в подкрепа на социални каузи; да развие умения за разработване на проекти и да стимулира споделяне на опит и информация за добри практики на местно ниво. Участниците споделят, че в последните години ролята на НПО и възможността да кандидатстват с проекти пред различни местни донори е изключително ограничена. Дават си сметка, че разработването на проекти е трудна задача. Още по-трудна според тях е комуникацията и координацията между отделните НПО. Вероятно това беше причината, представители на НПО от един град трудно да се обединят около обща концепция за местна инициатива в подкрепа на децата настанени в ЦНСТ. Въпреки затрудненията си, проявиха високо ниво на активност. Проявиха особено голям интерес в практическите упражнения, когато работихме върху формуляра за кандидатстване с мини-проект. Участниците успяха да създадат атмосфера на доверие и толерантност, дискусиите бяха свободни, контактите между екипите бяха спокойни и градивни.

Проектът „Следвай мечтите им!“се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“