Име на проект : ФЕЪР ТРЕЙД ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Номер : BGR 043

Обхват на проекта : България – София, Варна, Бургас, Банско , , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 12/2006

Край на проекта(месец/година) : 11/2007

Бюджет : 32 004 EUR

донор : Програва ФАР на ЕС 2004, Програма за развитие на гражданското общество

Партньори : Асоциация Интегра Би Ди Ес

Целева група :

  • Етнически малцинства
  • Жени в риск
  • Граждански организации
  • Правителствени институции
  • Бизнес сектор

Програмен сектор : Закрила на социално уязвими групи

Описание на проекта :

Обща цел: Да се заздрави капацитета на гражданското общество чрез взаимодействие със социална справедливост и социално включване;
Специфична цел: Да възбуди общественото внимание за ценностите на Феър Трейда; Да предостави информация за Феър Трейд мрежите в ЕС на Българските заинтересовани страни с акцент върху малцинствата и уязвимите групи; Да инициира иновативни пилотни схеми в определени целеви общности.

Дейности:
Разработване и реализиране на стратегия за повишаване вниманието на общността;

Национални симпозиуми и семинари за развитие на национална Феър Трейд стратегия;

Основаване на национална Феър Трейд организация;

Семинари с журналисти и мениджъри от бизнес сектора;

Разработване и разпространение на Феър Трейд материали;
Социално включване на етнически малцинства и уязвими групи;

Симпозиуми и семинари с ромски НПО и проекти за генериране на средства на местно ниво;

Развитие на Феър Трейд стратегии на местно ниво и квалифициране на НПО и членове на общността за коопериране с Феър Трейд мрежи;

Пилотни схеми в избрани целеви общностир въвеждайки иновативни подходи и Феър Трейд концепции

Семинари с местни общности и проектни групи развиващи местни Феър Трейд концепции;

Разработване на продукти;

Въвеждане на Феър Трейд концепции в Българската политика и Официалната помощ за развитие.

Резултати :

• Популяризиране на Феър Трейд концепцията;
• Разработена национална Феър Трейд концепция;
• Инициирана национална Феър Трейд мрежа;
• Обучени местни целеви групи от уязвими хора да развиват бизнес и да сътрудничат с Феър Трейд мрежите;
• Релевантни правителствени институции и власти, които са наясно за Феър Трейд ценностите;
• Представители от бизнеса от местата по проекта да са наясно и да сътрудничат за промотирането на Феър Трейд концепцията и да предлагат Феър Трейд продукти.