Проект BG05M2OP001-3.001-0101 „Новото утре!“ – подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

ЕКИПНОСТ, ТВОРЧЕСТВО И КРАСОТА

 

Красотата е в нас, около нас, виждаме я, изразяваме я, радваме се, че можем да докажем талант, въображение и творчество! В ДГ“Здравец“ отдавна прилагат екипност в работата. В създадените по проект „Новото утре“ ателиета и клубове по интереси родители и деца творят заедно, забавляват се, а всичко изработено после подреждат в удивителна изложба. Във втора група „Слънце“ под надслов „Най-добре е с мама!“ всички участваха в декориране на камъни, а резултатите бяха изумителни. Работата с хартия също се оказа интересна и разнообразна. Така Ателието, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие, позволи екипната работа по интереси да обедини малки и големи. Реализираха се дейности, които под вещото ръководство на Нели Тончева Кавалджиева, с примера на родителите и по-големи деца, позволиха на малките да овладеят по-богат опит, знания и умения, да открият по-специфични способности, да прогледнат за изкуството. И получиха поздравленията на директора Мима Вълкова, според която децата от ДГ“Здравец“ имат много и разнообразни заложби. Необходимо е само предизвикателство, за да се увлекат и да покажат какво могат, а партньорството с родителската общност осигурява свобода и спокойствие на децата, личен пример и провокация на способностите им.