Име на проект : Де-институционализация: развиване на капацитета на дневни центрове за деца с увреждания и участието на родителите

Номер : BGR 011

Обхват на проекта : Банско, Благоевград, Монтана, Перник, Кюстендил и Сандански, , , ,

Начало на проекта(месец/година) : 11/2002

Край на проекта(месец/година) : 04/2005

Бюджет : 501,804 Евро

донор : Програма МАТРА на Външно министерство на Холандия

Партньори :

-КЕЪР Холандия (водеща организация);

-Център за независим живот (България);

-Холандски институт за благосъстояние

Целева група :

  • Деца с увреждания, клиенти на дневните центрове
  • Персонала на дневните центрове
  • Родителски групи на деца с увреждания в целевите общини
  • Държавни власти; хора, ангажирани с вземане на политически решения в областта на социалната политика

Програмен сектор : Социална защита и развитие

Описание на проекта :

Проектът има за цел да подобри качеството на живот на деца с увреждания и на техните семейства чрез развиване на алтернативни услуги, предлагани в общността в 6 целеви общини в Западна България. Проектът допринесе за изпълнението на инициираната на национално ниво политика за реформа на благосъстоянието на децата, по-специално за развиваните в общността алтернативи за институционализацията. Проектът предостави възможност на родителите на децата с увреждания да популяризират и защитават техните собствени права и правата на децата си в качеството си на ангажирани участници с широки познания в развитието на техните деца.

За да работи в сътрудничество с национални и местни партньори, в обществения и частния сектор, КЕЪР използва комплексен подход на 4 нива за подобряване качеството на грижите и да популяризира правата на децата и младежите с физически и умствени увреждания. Първо бяха повишени професионалните умения на персонала на дневните центрове за лица с увреждания. Второ бяха разкрити два нови центъра в общините, където има недостиг на социални услуги, като заедно с това бе организирано и обучение на персонала и партньорство със съществуващи вече центрове, насочени към подобряване шансовете за успешен независим живот за деца и младежи с увреждания. Трето бяха обновени терапевтичното оборудване и педагогическите пособия в четирите съществуващи дневни центрове за деца с увреждания, за да съответстват на европейските стандарти. Четвърто, чрез застъпничество и работа в мрежа се повиши информираността и участието на членове на семействата на хора с увреждания и местните организации.

Изпълнението на проекта бе ръководено от принципите за работа на всички ключови нива и се основава на капацитета на съществуващите системи и структури, като използва най-добрите практики на холандския и европейския опит

Услуги :

Оценка на сегашната ситуация,включително срещи с всички пряко заинтересовани в целевите общини, като представители на ОССП, Организации за защита на децата, персоналът на Дневните центрове и родители. Процесът на оценка ще включва също и инженер, който ще разработва планове за реконструкции на новите центрове.

Развиване на програми за работа с родители, които да популяризират по-нататъшното развитие на дейностите на родителски и местни организации и създаване на мрежа за подкрепа на родители на деца с увреждания.

Представяне на 2 нови Дневни центъра за деца с увреждания, заедно с това и инсталиране на оборудване, обучение на персонала, и създаване на база данни за клиентите.

Изработване и изпълнение на програми за техническо обучение за дневните центрове.

Организационно развитие и институционално укрепване на родителските организации в общността и на екипите, които управляват дневните центрове.

Разработване и представяне на програми за обучение на семейството и за подпомагане.

Представяне на програма за застъпничество чрез обучение на местните организации как да популяризират и защитават правата на семействата на деца с увреждания.

Създаване на мрежа от организации, които да популяризират и защитават правата на лица с увреждания.

Помощ и управление на малки проекти в общността, които да подобрят качеството на услугите за хора с увреждания чрез създаване на конкурентна програма за финансирането им.

Материали :

  • План за обучение
  • Информационни материали
  • Брошури и листовки

Резултати :

1) Да даде възможност на родителите на деца с увреждания да популяризират и защитават своите права и тези на децата им чрез увеличаване на участието им в предоставянето на услуги в общинските дневни центрове за деца с увреждания.

2) Да подпомага общините в Кюстендил и Сандански в изграждането на новите Дневни центрове за деца с умствени увреждания чрез осигуряване на оборудване, обучение на персонала и партньорство със съществуващи центрове.

3) Увеличаване капацитета на 4 съществуващи дневни центъра, които да осигурят високо качествени рехабилитационни услуги, целящи подобряване шансовете за успешен независим живот на деца и младежи с увреждания.

4) Да подобри качеството на грижите в шест общински дневни центрове за деца с умствени и физически увреждания чрез предоставяне на обучение на персонал