ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕАЛИЗИРАНЕТО НА

ПРОЕКТ: BG051РО001-5.2.13-0008-С0001 „Толерантност към различието”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана  от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализирането на този проек в гр. Свищов е създаден ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА    РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. Изпълнението на дейностите по проекта започна на 01.08.2013 г., а предоставянето на социалната услуга за потребителите стартира на 01.12.2014 година.

При стартиране на социалната услуга, в съответствие с капацитета, по одобрения формуляр за кандидатстване, ЦСРИ предоставя услуги на 20 потребители. В резултат на повишения интерес към услугата и регистрирани нови лица в Дирекция „Социално подпомагане”, броя на  потребителите се увеличава на 23. Това  наложи промяна във формуляра и съответно в бюджета за издръжка на услугата.

През месец май 2014 г. е направено  мотивирано искане до Договарящия орган /ДО/, за промяна в капацитета на социалната услуга ЦСРИ. След одорение от страна на ДО, на 30.06.2014 г. е подписано двустранно споразумение, с което капацитета се променя на 24 лица, които могат да ползват социалната услуга ЦСРИ.

Ръководител проект – Ася Михайлова                                                            02.07.2014 г.