ФОНДАЦИЯ „ЕКИП“ – Ефективни програми за грижа и включване на общността

Десет години след разкриването на свое представителство в България и във връзка с успешното приемане на страната в ЕС, КЕЪР Интернешънъл България предаде щафетата на екипа от български специалисти, работили през последните години за успешна реализация на програмите на организацията. Тази национална неправителствена организация, наречена Фондация ЕКИП, е правоприемник на КЕЪР България. От май 2007 г. името на Фондация КЕЪР Интернешънъл България е променено на Фондация ЕКИП, която продължава мисията на организацията в страната, като разработва проекти и програми в сферата на натрупаната вече експертиза – реформи в социалната  и образователната политика, интеграция, управление на социални услуги, техническа помощ, обучения, консултиране, супервизия и др.

Социална сфера

техническа помощ, развиване и предоставяне на услуги за деца и възрастни в неблагоприятна социална и житейска ситуация, като гарантира правото на всеки да живее достойно, да има пълноценен и качествен живот

Здравеопазване

развиване на политики и добри практики за повишаване на здравния статус на уязвими групи, включително и представители на малцинствени групи

Образование

техническа помощ в сферата на професионално обучение, развиване на политики и практики за интеграция на деца и младежи в риск от отпадане от образователната система

Гражданско общество

развиване на капацитета на местни организации и инициативи за реализация на правото на всеки човек на достъп до качествени социални, образователни и здравни услуги в общността

Фондация КЕЪР Интернешънъл България продължава дейността си с името Фондация ЕКИП

Десет години след разкриването на свое представителство в България и във връзка с успешното приемане на страната в ЕС, КЕЪР Интернешънъл България предаде щафетата на екипа от български специалисти, работили през последните години за успешна реализация на програмите на организацията. Тази национална неправителствена организация, наречена Фондация ЕКИП, е правоприемник на КЕЪР България. От май 2007 г. името на Фондация КЕЪР Интернешънъл България е променено на Фондация ЕКИП, която продължава мисията на организацията в страната, като разработва проекти и програми в сферата на натрупаната вече експертиза – реформи в социалната  и образователната политика, интеграция, управление на социални услуги, техническа помощ, обучения, консултиране, супервизия и др.

КЕЪР в България

КЕЪР започва дейност на територията на България през 1946 г., още в годината на своето основаване. Тогава помощта към страната е под формата на доставки и разпределение на легендарните “КЕЪР пакети” като част от безпрецедентна хуманитарна програма за подпомагане на пострадалото население в Европа след края на Втората световна война. След преустановяване на дейността си в България през 1948 г. и след период на хуманитарно подпомагане в началото на 90-те години КЕЪР отново разкрива свое представителство през 1997 г., което е регистрирано като Фондация КЕЪР Интернешънъл България. Името “КЕЪР” означава “грижа” на английски, а абревиатурата CARE – Cooperative for Assistance and Relief to Everywhere (в смислов превод: Кооператив за подпомагане и хуманитарни доставки навсякъде по света).

Работата на КЕЪР България се фокусира върху оказване на помощ и подкрепа за реформи в сферата на социална политика, което може да се обобщи като развиване и предоставяне на социални услуги в общността, хуманитарно и техническо подпомагане, развиване на местен капацитет и т.н. Различните програми са насочени основно към хора в неравностойно положение -деца в специализирани институции, хора с увреждания, самотни майки, жертви на трафик, неинтегрирани представители на етнически малцинства и др. Това включва създаване на нови социални услуги в общността, разкриване на дневни и социално-консултативни центрове, изпълнение на образователни и здравни проекти, както и проекти за превенция трафика на хора и употреба на наркотици. Важен аспект от дейността на организацията е развитото сътрудничество с институции на публичната власт и създадените партньорства с други неправителствени организации в страната за осъществяване на реформи в социалната политика. През 2005-та година екипът на организацията стартира и осъществи една от най-големите хуманитарни операции, реализирани от българския неправителствен сектор за подпомагане на пострадалото население и преодоляване на последиците от наводненията на територията на цялата страна.

Програмите на КЕЪР в България са финансирани от различни международни институции като Програма ФАР на ЕС, Програма МАТРА (Нидерландия), УНИЦЕФ, Световна Банка, Американска агенция за международно развитие (ААМР), Международна организация за труда (МОТ), Канадска агенция за международно развитие (КАМР), Общината на град Виена, Акция Човек (Германия) и др.

През 2005 г. Звеното за Близкия изток и Европа на КЕЪР Интернешънъл прие стратегия за дейността на организацията на Балканите, която беше разработена от представителствата на организацията в региона. При развиването на тази стратегия бяха анализирани политически фактори като предстоящото членство на България и Румъния в ЕС, краят на югославската война и хуманитарната криза в региона, както и бяха отчетени фактори за прогресивното социално-икономическо развитие на Балканските страни, дейността на други хуманитарни организации и донорски агенции и постигнатото от организацията до този момент. Според приетата стратегическа рамка до 2010 г. КЕЪР се ангажира да следва политика на еволюционно развитие на представителствата си в страните от региона към местни неправителствени организации (Македония, България, Босна и Херцеговина) или към създаване на партньорски мрежи (Косово).

КЕЪР България продължава дейността си с името Фондация ЕКИП

През 2005 г. Управителният съвет на Фондация КЕЪР Интернешънъл България прие решение за еволюция към национална неправителствена организация. Вземането на това решение е в унисон със стратегията за бъдещето на организацията на Балканите и времевата рамка е ориентирана към датата на предстоящото тогава приемане на страната за член на ЕС. Беше отчетен и фактът, че с присъединяването на България към ЕС ще се промени и статутът на страната: от ‘получаваща’ външна помощ към ‘предоставяща’ помощ за други нуждаещи се страни и региони по света. След интензивен период на подготовка за планираната еволюция на представителството към местна НПО (протекъл след 2005г. и през 2006г.), през февруари 2007 г. бордът на КЕЪР България направи оценка на готовността на екипа да действа самостоятелно и определи новите членове на Управителния съвет, състоящ се изцяло от български граждани, които ще насочват организацията в бъдеще под името Фондация ЕКИП.

Екипът на организацията правоприемник на КЕЪР в България избра името ЕКИП, което е уникално като значение и идентичност при изписване на кирилица и латиница:

  • на български ЕКИП визира екипния принцип на работа, колегиалност и сътрудничество с партниращи НПО и публични институции. По този начин думата „екип” на български е използвана в нейното смислово значение;
  • на латиница е използвана английска абревиатура: ECIP – Effective Community Care and Inclusion Programmes (в превод: Ефективни програми за грижа и включване на общността), при което буквите са извлечени като абревиатура от формулировка представляваща дейността и мисията на организацията. Английското изписване включва също така и думата „Care”, което задава и връзката на организацията с нейното минало.

ЕКИП продължава съществуващата регистрация на КЕЪР като фондация, съгласно българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел. В този смисъл Фондация ЕКИП е носител на легалния статут на КЕЪР в страната. Това е уникален акт в 60-годишната история на КЕЪР Интернешънъл, при който местното представителство се трансформира в национална неправителствена организация – ЕКИП -като правоприемник на мисията и юридическия статут на КЕЪР в страната.

Еволюцията на КЕЪР в България към национална и независима НПО е в унисон с политиката на международната организация за подпомагане на гражданското общество и за заздравяване на капацитета на местните неправителствени организации. Националните НПО и мрежите на НПО в България в момента са в разцвет и се очаква да продължат прогресивното си развитие за предоставяне на качествени услуги и иновации в страната. Те също така са вече в позиция да кандидатстват сами за финансиране от ЕС и държавни източници, както и да стартират собствени програми за фондонабиране. Персоналът и бордът на Фондация ЕКИП имат натрупан значителен практически опит и необходимото знание за преминаването към независимост и да изпълняват своята роля като национална НПО.

Мисията и визията на Фондация ЕКИП са в унисон с приетите стандарти за работа и програмни международни и национални документи. Това е подходът, основан на правото на всеки човек да живее достойно и да има достъп до качествени услуги, гарантиращи неговия живот и достойнство.

Програмите на Фондация ЕКИП се реализират като се следват добрите практики и политика за програмиране. В профила на организацията  доминират следните основни програмни приоритети:

  • подпомагане на реформите в социалната сфера на национално и местно ниво.
  • подпомагане управлението и функционирането на социални услуги в общността;
  • подпомагане реформите в системата на предучилищното и училищното образование чрез обучение и консултиране на педагогически екипи, родителски групи, местни власти и специалисти;
  • предоставяне на техническа помощ и развитие на инициативи за изграждането на местен капацитет и стратегии за подобряване на социалните и образователни политики в общността;
  • подобряване на здравния и образователен статус на хора от малцинствени групи и групи в неравностойно социално положение;
  • програми за превенция на трафика на хора и изпълнение на мерки за неговото предотвратяване в региона.
  • активно участие и развивтие като партньор в международното движение за борба с глобалната бедност.