Get Adobe Flash player
Начало Projects Present
Български (България)English (United States)

От 27.10.2016 год. Фондация ЕКИП предоставя услуги за ранно детско развитие по проект Проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“ BG05M9OP001-2.004-0001-C01 „Услуги за ранно детско развитие“, безвъзмездно финансиран по оперативна „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по обособени позиции:

1. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещение на детска градина“

2. „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“

продължава>

 

Съобщение във връзка с побликувана обява за набиране на ценови предложения

 

продължава>

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Относно: Доставка на оборудване и обзавеждане по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж.

 

продължава>

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа.

Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

Бенефициент: Фондация ЕКИП

продължава>

 
Още статии...