Get Adobe Flash player
Начало Projects ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Учебни помагала по професионална система „Неогея“
Български (България)English (United States)

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

На основание чл.2 ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 Г. ОПОВЕСТЯВА ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Относно: Доставка на Учебни помагала по професионална система „Неогея“ – мултикултурно образование в детската градина по проект: "Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образование и  интеграция на деца в неравностойно положение от Община Стралджа, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж. Договор: BG05M2OP001-3.001-0101- С02

 

Описание: Доставка на специализирана литература, дидактически материали за дейността на деца на възраст от 3 до 7 години в Клубове и Ателиета по проекта

Наименование

Брой

1

Учебни помагала по професионална система „Неогея“ – мултикултурно образование в детската градина

30

 

 

 

Прогнозна стойност: 600,00 лева без ДДС

Начин на кандидатстване:Всеки кандидат има право да представи само една оферта по настоящата поръчка. Кандидатите трябва да представят ценовите си предложения, срока за изпълнение на доставката и подробно описание на количествените и качествените характеристики на материалите в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – ИСУН 2020 и/или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и/или на хартиен носител на адрес: гр. София, ж.к. Западен парк, бл. 75, вх. 1, ап.2.

 

За допълнителна информация и контакт: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Краен срок за подаване на ценовите предложения : 23.10.2017 год. 18.00ч.

 

Дата 10.09.2017 год.                                    Подпис и печат:

Биляна Житарова

Изпълнителен директор на Фондация ЕКИП

 

 

-------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „НОИР 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от ЕСИФ.