Get Adobe Flash player
Начало
Български (България)English (United States)

„Модели за превенция на насилието в училище“, Хариета Манолова – обобщение на опита за работа по превенция на насилието в училище в Перник, Кюстендил и Момчилград; описание на методологията и конкретните резултати във всяка община: Мрежа за превенция на насилието, Учлищни проекти, Въпросници за оценка на риска от насилие в училище, Карти на услугите; изводи и препоръки за бъдеща работа.

 „...Насилието е част от реалността в която живеем и обект на насилие може да бъде всеки от нас или нашите близки. Слабите и различните са по-уязвими и имат нужда от закрила и подкрепа. Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност и дълг на възрастните и цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Добрата практика показва, че най-ефективната работа във връзка с насилието над и от деца е организиране и насочване на усилията на всички институции, свързани със закрилата на децата, НПО, родители, професионалисти, самите деца и повишаване капацитета на цялата общност за работа по предотвратяване на насилието...изказваме благодарност на всички деца и юноши, които се включиха в този проект от училищата в Перник, Кюстендил, Момчилград, с. Равен и с. Звездел“.

 

 

 

Изследване по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”, финансиран по програма Матра на Външно министерство на кралство Нидерландия.

 

 

Целта на това “Ръководство за стандарти при провеждане на обучение е да се установят стандарти, необходими за организиране и отчитане дейностите от обучения .

 

Ръководство за социални работници, Първа и Втора част

Разработено в партньорството с Факултета по педагогика към Софийски Университет и Фондация «Център за професионално развитие и образователни иновации».

Интересно и атрактивно ръководство за социални работници, насочено към развитие на уменията за комуникация и междуличностно общуване.Първата част представя основни положения за същността на комуникацията и за факторите, влияещи върху комуникационния процес, които имат отношение към работата на социалния работник.

 

“...Методиката включва разглеждане на променливите разходи по дейностите ‘Набиране на кандидати за приемни семейства’, ‘Оценяване на кандидатите за приемни семейства’, ‘Настаняване на дете в приемно семейство’ и ‘Подкрепа и наблюдение’, както и разходите за консумативи. За постоянни разходи авторите приемат управленските и счетоводни разходи, както и режийните разходи и разходите за поддръжка на сградата. ...”

 
Още статии...